ทำเนียบบุคลากร

ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นางสาวศิวพร นิลสุข

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันฯ

ดร.เพ็ญประภา กั้วพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ

นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ

นางสุธัญญา พันธุ์รักษ์

หน้ากลุ่มงานเลขานุการ

นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ

นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ

นางมธุรดา ศรีเครือดง

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ

นางส่งศรี นาถมทอง

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

นายธีรธาร โทไกรษร

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

ดร.ทัศนีย์ เมษสุวรรณ

กลุ่มงานพัฒนาระบบประกัน

นางศุภัค ดอนกระสินธุ์

กลุ่มงานนิเทศ

นางพนิดา อรรคอำนวย

กลุ่มงานนิเทศฯ

นางสาวกิ่งใจ รัตนแสนศรี

กลุ่มงานเลขานุการ

นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ

กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ

นางลลิตา สายสินธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอุทิพย์ ภูปรางค์

พนักงานธุรการ