จดหมายข่าว

ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางสาวศิวพร นิลสุข

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกัน

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

ดร.เพ็ญประภา กั้วพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางสุธัญญา พันธุ์รักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์

กลุ่มงานวัดผลฯ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางมธุรดา ศรีเครือดง

กลุ่มงานวัดผลฯ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางสาวกิ่งใจ รัตนแสนศรี

กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางส่งศรี นาถมทอง

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นายธีรธาร โทไกษร

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางศุภัค ดอนกระสินธุ์

กลุ่มงานนิเทศ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นางพนิดา อรรคอำนวย

กลุ่มงานนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

ดร.ทัศนีย์ เมษสุวรรณ

กลุ่มงานพัฒนาระบบประกัน

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

จดหมายข่าว

นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ

กลุ่มงานพัฒนาสื่อ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1