ยินดีต้อนรับเข้าสู่......กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ

บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

รายชื่อผู้รับรางวัล(ล่าสุด).pdf

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยนะคะ 

แจ้งเลื่อนการอบรมฯ

ประชาสัมพันธ์การอบรม PISA Online

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ AL ฯ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ AL ฯ

Timeline การประชุมศึกษานิเทศก์

ระยะที่ 1, 2 และ 3

KALASIN 1 Model

โมเดลในการบริหารการศึกษา

ห้องเรียนคุณภาพ

จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพ

สรุปงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 70

การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

เชิญชวนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

การจัดการเรียนรู้ AL

นักเรียนป.6 สอบได้คะแนนเต็ม 100

กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2566 (Phase2) 

วันที่ 18-19 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมโปงลาง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

     .th คืออะไร?

     ชื่อโดเมนของประเทศไทย ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ หรือ Country-Code Top-Level Domain (ccTLD) เป็นชื่อโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่ง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล .th