เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศฯ

เอกสาร คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.pdf
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 2566 กาฬสินธุ์ 1.pdf
คู่มือ-ita-66.pdf
คู่มือฏิบัติานกลุ่มนิเทศ 2566 By Dr.Pornpen Lalita.pdf

คู่มือกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือการปฏิบัติงานผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.พรเพ็ญ 66 Final.pdf

คู่มือปฏิบัติงานของ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดและประเมิ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

Edit คู่มือติดตาม ตรวจสอบ สพป.กส.1.pdf

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขาฯ สพป.กส.1.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ 2566.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

หลักเกณฑ์ Best พระบรมราโชบาย ร.10 ล่าสุด.docx
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ.pdf
AL ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา รวม.pdf
การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สภาการศึกษา.pdf
Edit แบบนิเทศ ติดตามครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1.2566 แบบเปล่า.pdf
Edit แบบนิเทศ ติดตามครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1.2566.docx
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้.pdf
Learning Loss ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา.pdf
AL ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา รวม.pdf
LL คณิตศาสตร์ ประถม.pdf
AL คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา.pdf
LL วิทยาศาสตร์ ประถม.pdf
AL วิทยาศาสตร์ ประถม.pdf
Learning Loss ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา.pdf
Active Learning ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา.pdf
Learning Loss สังคมศึกษา ป.1 - 6.pdf
Active Learning สังคมศึกษา ป.1 - 6.pdf
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสต.pdf
การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน.pdf
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม (Social skills) ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา.pdf
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์.pdf

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th) )

ใบสมัคร เพศวิถี 66 ศน..docx
ใบสมัคร เพศวิถี 66 รร.ดีเด่น.docx