กิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ขอขอบพระคุณท่านรองสุรพงค์ พรมนาม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำ อากาศ และการจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ขอขอบคุณท่านศน.ศิวพร นิลสุข ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และท่านดร.ทัศนีย์ เมษสุวรรณ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการฯ ที่ได้ให้โอกาสในการสื่อสารกับคุณครูปฐมวัย ขอขอบคุณทีมวิทยากร ที่เข้มแข็งและเปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ ขอขอบคุณทีมศึกษานิเทศก์ที่ร่วมใจให้กำลังใจกัน 

และขอขอบคุณ คุณครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมฯ ทุกท่านค่ะ 

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2566 (Phase2) 

วันที่ 19 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมโปงลาง  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1